KONTROLLUTVALET I FJORD KOMMUNE


 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

 

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I FJORD KOMMUNE I VALPERIODEN 2019 – 2023


Medlemer: Personlege varamedlemer:
Leiar Jonas Falch jonfalch@online.no Mette Laila Hovden
Nestleiar Solveig Linge Stakkestad solveig@linge.bz Kjersti R. Hjelle
Medlem Tanja Mathiesen t.a.math@hotmail.com Svein Linge
Medlem Gudmund Relling gudm-re@online.no Vigdis Hove Øie
Medlem Nina Grøndahl nina.grondahl@mimer.no Stein Inge RemFJORD KONTROLLUTVAL

 

MØTE 2020

 05.02.  

30.03.  14.05.  07.09.  24.11. 
Innkalling Innkalling Innkalling
Innkalling
Innkalling
Referat Referat
Referat Referat
Referat
Rapportar

Rapportar

Rapportar  Rapportar  Rapportar