Norddal kommune

 

KONTROLLUTVALET I NORDDAL KOMMUNE


 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

 

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I FJORD KOMMUNE I VALPERIODEN 2019 – 2023


Medlemer: Personlege varamedlemer:
Leiar Jonas Falch jonfalch@online.no Mette Laila Hovden
Nestleiar Solveig Linge Stakkestad solveig@linge.bz Kjersti R. Hjelle
Medlem Tanja Mathiesen t.a.math@hotmail.com Svein Linge
Medlem Gudmund Relling gudm-re@online.no Vigdis Hove Øie
Medlem Nina Grøndahl nina.grondahl@mimer.no Stein Inge Rem

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:

Nestleiar:

Medlem:

Varamedlemer (i rekkjefølgje / numeriske):NORDDAL KONTROLLUTVAL

 

MØTE 2019

 13.03.  

22.05.  27.08.  02.10.  27.11. 
 Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling 
 Referat Referat  Referat  Referat  Referat 
 Rapportar Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
Rapportar  Rapportar  Rapportar 

 

MØTE 2018

 29.01.  

23.05.  03.10.  28.11. 
 Innkalling Innkalling
Årsmelding 2017
Årsrekneskap 2017
Notar 2017 
Innkalling Innkalling 
 Referat Referat  Referat  Referat 
 Rapportar Rapportar  Rapportar Rapportar 

 

 


 

MØTE 2017

04.04.  15.05.   27.06. 03.10. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat  Referat  Referat
 Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar

 

 


 

MØTE 2016

    15.02. 31.05.  13.10.   01.12. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat  Referat  Referat
 Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar

 

 


 

MØTE 2015

12.05. 15.06.   22.10. 
Innkalling Innkalling

Innkalling  NB! Nytt klokkeslett

Protokoll Protokoll  Protokoll
Rapportar Rapportar  Evt. øvrige dokument

 

 


 

MØTE 2014

01.04. 02.06. 10.09. 04.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2013

21.01. 10.06. 15.10. 09.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rekneskaps-rapport 31.08.2013 Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2012

08.06. 20.09.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2011

17.06. 08.07. 18.10. 12.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2010

12.02. 23.03. 15.04. 07.06. 03.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll 
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: November 2011
Rapport: Evaluering av internkontrollen i Norddal kommune
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Norddal kommune