Selskapet (IKS)

Lovgrunnlag for selskapet
Selskapet er oppretta etter lov om interkommunale selskaper, L29.01.1999 nr. 6


Deltakarane
Ei oversikt over deltakarkommunane går fram her.


Selskapsavtalen
Mellom selskapsdeltakarane vart det med verknad frå 2009 inngått ein selskapsavtale,
jfr. lov om interkommunale selskaper § 4.

Representantskapet
Alle deltakarar er representert med ein representant. Dette er leiarane for dei ulike kontrollutvala hjå deltakarane.

 
Møter i representantskapet

2015    
17.09. Innkalling  Referat 
     
2016    
03.05. Innkalling Referat
29.09. Innkalling Referat 
     
2017     
04.05.  Innkalling  Referat 
19.10. Innkalling  Referat 
     
2018    
 03.05. Innkalling  Referat
     

Nøkkelinformasjon om selskapet

- Rapport 31.07.2013 med firmafakta for IKS`et

- Årsregnskap 2014

- Årsregnskap 2015

- Årsregnskap 2016


Årsmeldingar frå styret i SKS IKS:      
Kontakt dagleg leiar

Representantar i styret: Sjå under "Organisering".