SELSKAPET (IKS)

 

Lovgrunnlag for selskapsforma
Selskapet er oppretta etter lov om interkommunale selskaper, L29.01.1999 nr. 6 (IKS-lova).

Deltakarane
Ei oversikt over deltakarkommunane går fram her.

Selskapsavtalen

Etter IKS-lova § 4 skal det opprettast ein skriftleg selskapsavtale. 

Noverande selskapsavtale, gjeldande frå 01.01.2020, blei i løpet av 2019 vedeken i dei seks deltakarkommunane. Avtalen bygg på tilråding frå styret og dernest tilråding av 21.02.2019  i SKS IKS sitt representantskap.

Avtalen erstatta tidlegare selskapsavtale som var inngått mellom tolv kommunar med verknad frå 2009,
jfr. lov om interkommunale selskaper § 4.

Representantskapet
Alle deltakarar er representerte i dette eigarforumet. Det er deltakarane sjølve som utpeikar sine representantar.

Fram til 2020 følgde det av selskapsavtalen at representantane skulle vere leiarane for dei ulike kontrollutvala hjå deltakarane.

Medlemmer av styret
Sjå under "Organisering".


Møter i representantskapet

2015    
17.09. Innkalling  Referat 
     
2016    
03.05. Innkalling Referat
29.09. Innkalling Referat 
     
2017     
04.05.  Innkalling  Referat 
19.10. Innkalling  Referat 
     
2018    
03.05. Innkalling  Referat
01.11. Innkalling  Referat
     
2019    
21.02. Innkalling  Referat
16.05. Innkalling  Referat 
17.10. Innkalling  Referat 
     
2020    
23.01. Innkalling  Referat 
11.05. Innkalling  Referat
21.10.  Innkalling Referat

 

Rekneskap

- Årsregnskap 2014

- Årsregnskap 2015

- Årsregnskap 2016

- Årsregnskap 2017

- Årsregnskap 2018


Årsmeldingar