KONTROLLUTVALA

 

Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider av kommunen si verksemd. Kontrollutvalet si oppgåve er å sjå til at kommunen følgjer det regelverket som gjeld til ei kvar tid og at verksemda er målretta, effektiv og etisk forsvarleg, til det beste for innbyggjarane i kommunen.
Meir om kontrollutvalet si rolle og oppgåver kan du lese om i Kontrollutvalsboka, utgitt av KRD i februar 2011.