Lov- og regelverk

Eit utval av formelle lover                     Nokre tilhøyrande forskrifter

Kommuneloven
 - LOV-1992-09-25-107                        Forskrift om kontrollutvalg - FOR-2004-06-15-905
                                                                               Forskrift om årsregnskap og årsberetning - FOR-2000-12-15-1424 
                                                                               Forskrift om finansforvaltning - FOR-2009-06-09-635

Revisorloven - LOV-1999-01-15-2                               Revisjonsforskriften - FOR- 2004-06-15-904 

Offentleglova - LOV-2006-05-19-16                            Offentlegforskrifta - FOR-2008-10-17-1119
 
Forvaltningsloven - LOV-1967-02-10                           Forvaltningslovforskriften - FOR-2006-12-15-1456

Lov om offentlige anskaffelser - LOV-1999-07-16-69   Forskrift om offentlige anskaffelser - FOR-2006-04-07-402

Lov om interkomm. selskaper - LOV-1999-01-29-6      Forskrift om årsbudsjett [.. ]for interk selsk - FOR-1999-12-17-1568

Plan- og bygningsloven - LOV-2008-06-27-71               Kart- og planforskriften - FOR-2009-06-26-861
                                                                                Byggesaksforskriften - FOR-2010-03-26-488
                                                                                Byggteknisk forskrift - FOR-2010-03-26-489

Forurensingsloven - LOV-1981-03-13-6                        Avfallsforskriften - FOR-2004-06-01-930
                                                                                Forurensningsforskriften - FOR-2004-06-01-931