LOVER OG REGELVERK

 

EIT UTVAL AV FORMELLE LOVER NOKRE TILHØYRANDE FORSKRIFTER


Kommuneloven - LOV-1992-09-25-107                         Forskrift om kontrollutvalg - FOR-2004-06-15-905
                                                                                Forskrift om årsregnskap og årsberetning - FOR-2000-12-15-1424 
                                                                                Forskrift om finansforvaltning - FOR-2009-06-09-635


Revisorloven - LOV-1999-01-15-2                                Revisjonsforskriften - FOR- 2004-06-15-904


Offentleglova - LOV-2006-05-19-16                             Offentlegforskrifta - FOR-2008-10-17-1119


Forvaltningsloven - LOV-1967-02-10                           Forvaltningslovforskriften - FOR-2006-12-15-1456


Lov om offentlige anskaffelser - LOV-1999-07-16-69   Forskrift om offentlige anskaffelser - FOR-2006-04-07-402 


Plan- og bygningsloven - LOV-2008-06-27-71                Kart- og planforskriften - FOR-2009-06-26-861
                                                                                 Byggesaksforskriften - FOR-2010-03-26-488


Forurensingsloven - LOV-1981-03-13-6                         Avfallsforskriften - FOR-2004-06-01-930
                                                                                 Forurensningsforskriften - FOR-2004-06-01-931