ORGANISERING

 

BAKGRUNN OG FØREMÅL

Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider av kommunen si verksemd. Kontrollutvalet si oppgåve er å sjå til at kommunen følgjer det regelverket som gjeld til ei kvar tid og at verksemda er målretta, effektiv og etisk forsvarleg, til det beste for innbyggjarane i kommunen.
Meir om kontrollutvalet si rolle og oppgåver kan du lese om i Kontrollutvalsboka, 2. utgåve utgitt av KRD i januar 2016.

 

SELSKAPET

Verksemda er organisert som eit interkommunalt selskap (IKS) der alle deltakarane er kommunar. Det ligg føre ein selskapsavtale. Selskapet har eit representantskap der deltakarane har minst ein representant. Selskapet sitt styre skal ha minst tre medlemer, og selskapet skal ha dagleg leiar. Kontoret har elles løpande tilgong på juridisk kompetanse og elles nødvendig kontorhjelp.

(Sjå elles lov om interkommunale selskaper, L29.01.1999 nr. 6).

 

Sekretariatet

 
Dagleg leiar: Cand. polit. Bjørn Tømmerdal
    bjorn.tommerdal@sksiks.no
Juridisk rådgjevar: Advokat MNA Kjetil Kvammen - advokat@kvammen.no
Hjelpefunksjonar: Advokatsekretær Merete Svindseth - merete@kvammen.no
 

Styret for perioden 2015 - 2019

   
Leiar:   Inge Gjærde, Stranda kommune
Nestleiar:   Terri Ann Senior, Ålesund kommune
Styremedlem:   Dag Oksnes, Giske kommune
Varamedlem 1 (fast møtande):   Rolf Bergmann, Sykkylven kommune
Varamedlem 2:   Knut Helge Vestre, Ørskog kommune
Varamedlem 3:   Ann Elin Harnes, Sandøy kommune
     

Representantskapet

   
Leiar:   Torgrim B. Finnes, Ålesund kommune
Nestleiar:   Sigrid Eidsvik, Haram kommune
     
     

Nøkkelinformasjon om selskapet

   
Rapport 31.07.2013 med firmafakta
for IKS'et

 

   

SEKRETARIATET

Kommunane sine kontrollutval skal etter lova ha eit uavhengig sekretariat som korkje er knytt til kommunen sjølv eller kommunen sin revisor. Gjennom arbeidet vårt ønskjer vi å vere ein leiande tilbydar av sekretariattenester til kontrollutvala i vår region. Vi ønskjer å medvirke til at mål blir nådde og at den kommunale forvaltninga skal ha tillit.

Kommunestyret skal sørgje for at kontrollutvala har sekretariathjelp som til eikvar tid tilfredsstiller utvala sine behov. Sekretariatet skal m.a. sjå til at dei sakene som vert behandla av eit kontrollutval er forsvarleg utgreidde og at utvalet sine vedtak vert sette i verk (Kontrollutvalsforskrifta § 20).

Dagleg leiar:

Bjørn Tømmerdal
Cand. polit.

bjorn.tommerdal@sksiks.no

 

Juridisk rådgjeving for sekretariatet og utvala:
Juridisk sekretariatbistand:

Kjetil Kvammen
Advokat MNA
advokat@kvammen.no
Andre hjelpefunksjonar:

Merete Svindseth
advokatsekretær
merete@kvammen.no

STYREMEDLEMER

Leiar:

Inge Gjærde
Stranda kommune

 Nestleiar:

Terri Ann Senior
Ålesund kommune

Styremedlem:

Dag Oksnes
Giske kommune