NYTTIGE LENKER

 

FAGSTOFF OG OFFENTLEGE ORGAN   

 Forum for Kontroll og Tilsyn

 

EIT UTVAL AV FORMELLE LOVER       NOKRE TILHØYRANDE FORSKRIFTER


Kommuneloven - LOV-2018-06-22-83                         Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904
                                                                                Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning -                                                                                       FOR-2019-06-07-714 
                                                                                Forskrift om finansforvaltning - FOR-2009-06-09-635

Revisorloven - LOV-1999-01-15-2                                Revisjonsforskriften - FOR- 2004-06-15-904


Offentleglova - LOV-2006-05-19-16                                 Offentlegforskrifta - FOR-2008-10-17-1119


Forvaltningsloven - LOV-1967-02-10                                Forvaltningslovforskriften - FOR-2006-12-15-1456


Lov om offentlige anskaffelser - LOV-1999-07-16-69   Forskrift om offentlige anskaffelser - FOR-2006-04-07-402 


Plan- og bygningsloven - LOV-2008-06-27-71                Kart- og planforskriften - FOR-2009-06-26-861
                                                                                 Byggesaksforskriften - FOR-2010-03-26-488


Forurensingsloven - LOV-1981-03-13-6                         Avfallsforskriften - FOR-2004-06-01-930
                                                                                 Forurensningsforskriften - FOR-2004-06-01-931