Kontrollutvalet i Stordal kommune

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Kontrollutvalet skal arbeide for

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

Samansettinga av kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

 Varamedlemer: 

  • Petter Aksel Kirkebø

 

Møte 2017

08.06.   13.06.  03.10.
 Innkalling Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll  Protokoll 

 

Møte 2016

 22.02      30.05.  07.11.     
 Innkalling  Innkalling  Innkalling    
 Protokoll  Protokoll  Protokoll    
 Rapportar  Rapportar      

 

Møte 2015

24.03. 09.06. 09.09.      
Innkalling Innkalling Innkalling      
Protokoll & Protokoll Protokoll      
Rapportar Rapportar Rapportar      

 

Møte 2014

20.03. 09.04. 23.06. 27.06. 24.11.
Innkalling Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2013

25.02. 18.06. 24.09. 25.11.

Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2012

31.05. 19.06. 14.09.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2011

14.04. 26.05. 06.06. 24.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2010

22.04. 21.06. 08.12.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: 11.05.2011
Rapport: Begrenset forvaltningskontroll i Stordal kommune
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato: 29.10.2010
Rapport:Selskapskontroll Ørskog Energi AS
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Stordal kommune