Stordal kommune

 

KONTROLLUTVALET I STORDAL KOMMUNE

 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

 

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

 

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I FJORD KOMMUNE I VALPERIODEN 2019 – 2023


Medlemer: Personlege varamedlemer:
Leiar Jonas Falch jonfalch@online.no Mette Laila Hovden
Nestleiar Solveig Linge Stakkestad solveig@linge.bz Kjersti R. Hjelle
Medlem Tanja Mathiesen t.a.math@hotmail.com Svein Linge
Medlem Gudmund Relling gudm-re@online.no Vigdis Hove Øie
Medlem Nina Grøndahl nina.grondahl@mimer.no Stein Inge Rem

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

 Varamedlemer (numerisk valde): STORDAL KONTROLLUTVAL


MØTE 2019

13.03.  22.05.  27.08.  27.11. 
Innkalling Innkalling   Innkalling  Innkalling 
Protokoll Protokoll  Protokoll Protokoll 
 Rapportar   Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
- Notar årsrekneskap 2018
 Rapportar  Rapportar


MØTE 2018

13.03.  23.05.   19.09. 28.11. 
 Innkalling Innkalling
Årsmelding 2017
Årsrekneskap 2017 
Innkalling  Innkalling 
Protokoll Protokoll  Protokoll  Protokoll 
 Rapportar  Rapportar Rapportar  Rapportar 

 

 


 

MØTE 2017

08.06.   13.06.  03.10.
 Innkalling Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll  Protokoll 

 

 


 

MØTE 2016

 22.02      30.05.  07.11. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Protokoll  Protokoll  Protokoll
 Rapportar  Rapportar  

 

 


 

MØTE 2015

24.03. 09.06. 09.09.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll & Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2014

20.03. 09.04. 23.06. 27.06. 24.11.
Innkalling Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2013

25.02. 18.06. 24.09. 25.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2012

31.05. 19.06. 14.09.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2011

14.04. 26.05. 06.06. 24.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2010

22.04. 21.06. 08.12.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: 11.05.2011
Rapport: Begrenset forvaltningskontroll i Stordal kommune
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato: 29.10.2010
Rapport:Selskapskontroll Ørskog Energi AS
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Stordal kommune