KONTROLLUTVALET I STRANDA KOMMUNE

 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

 

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

 

SAMANSETTINGA AV KONTROLLUTVALET I VALPERIODEN 2019-2023

                                                                                      

Leiar:                                                                             Personlege varamedlemer:

  • Helge Kvame, helgemathiaskvame@gmail.com               1. Kjellmar Aure, 2. Liv. Jorunn Sørheim, 3. Hildegunn M. Brune  

Nestleiar:

  • Per Ingebrigt Karbø, peringebrigt@gmail.com                 1. Vebjørn Skog, 2. Helge Kvam Karbø, 3. Berit Tømmerbakke Hole

Medlemer:

  • Eva Rinde Habostad, ehabostad@vestborg.no                 1. Lars Birger Stige, 2. Brynjar Muren, 3. Gunnhild Else Ringstad
  • Ole Jørgen Sve, olesve@stranda.kommune.no                1. Martin Bostrøm, 2. Fredmøy Solny Wollen, 3. Sissel M. Ovren 
  • Anne Melgaard Tårn, anne@busengdal.no                      1. Inge Røyrhus, 2. Egil Røyrhus, 3. Mary Iren Heggem


 

STRANDA KONTROLLUTVAL


MØTE 2019

12.02.  08.04.  03.06.  20.08.  10.12. 
Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Protokoll Protokoll  Protokoll  Protokoll  Protokoll 
Rapportar Rapportar  Rapportar:
- Årsmelding 2018 Stranda kommune
- Årsrekneskap 2018 Stranda kommune
- Særrekneskap 2018 Stranda H.vesen KF
- Forv.rev.rapp. - minor.språkl. barn 
Rapportar  Rapportar MØTE 2018

19.04.  15.05. 28.06. 13.09.  22.11. 
Innkalling Innkalling
Årsmelding 2017 Stranda komm.
Kommunerekneskap 2017

Særrekneskap 2017 Stranda
Hamnevesen KF


Innkalling  Innkalling Innkalling 
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll  Protokoll 
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar  Rapportar 

 

 


 

MØTE 2017

16.01.  13.06.  13.11.
Innkalling  Innkalling  Innkalling
Protokoll  Protokoll  Protokoll
Rapportar  Rapportar  Rapportar

 


 

MØTE 2016

 26.01.   17.03.    20.05.   15.06.  29.11.
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling

Innkalling

Sak 17/16

 Protokoll  Protokoll  Protokoll  Protokoll  Protokoll
 Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar

 

 


 

MØTE 2015

19.03. 16.06.   20.10.     
Innkalling Innkalling  Innkalling
Protokoll  Protokoll  Protokoll
Rapportar Rapportar  Rapportar

 

 


 

MØTE 2014

26.03. 13.06. 09.10.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar    

 

 


 

MØTE 2013

12.03. 16.04. 24.06. 14.10. 14.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2012

28.02. 27.03. 09.05. 18.06. 27.09. 30.10.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2011

22.02. 15.03. 17.06. 14.07. 24.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


 

MØTE 2010

25.02. 20.04. 11.05. 18.06. 17.11. 10.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

 


Plan for forvaltningsrevisjon

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: November 2010
Rapport: Analyse av Stranda kommune si lånegjeld vurdert opp i mot økonomisk berekraft og nødvendig tenesteproduksjon (del 1)
Analyse av Stranda kommune si lånegjeld vurdert opp i mot økonomisk berekraft og nødvendig tenesteproduksjon (del 2)
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Stranda kommune