Kontrollutvalet i Stranda kommune

 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

Kontrollutvalet skal arbeide for  

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

Samansettinga av kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019 

Leiar:  

 

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer:

  • (H)    1.  Rita Svorkås 2. Tone Skårland Gjærde 3. Claus Callsen 
  • (Ap)  1.  Øystein Lied Lunde 2. Hildegunn Brune 3. Liv Sørheim 
  • (Sp)  1. Camilla Volsdal 2. Inge Røyrhus 3. Jarle Steffen Hole
  • (FrP) 1. Kåre Rørhuus-Øie 2 Terese Hoff Aure 3. Fredmøy Wollen
  • (KrF) 1. Svein Kvaløy 2. Lars Birger Stige 3. Gitte Langlo

Møte 2018

19.04  15.05
Innkalling Innkalling
Årsmelding 2017 Stranda komm.
Kommunerekneskap 2017

Særrekneskap 2017 Stranda
Hamnevesen KF


Protokoll  Protokoll
Rapportar  Rapportar

 

Møte 2017

16.01.  13.06.  13.11.
Innkalling  Innkalling  Innkalling
Protokoll  Protokoll  Protokoll
Rapportar  Rapportar  Rapportar

Møte 2016

 26.01.   17.03.    20.05.   15.06.  29.11.
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling

Innkalling

Sak 17/16

 Protokoll  Protokoll  Protokoll  Protokoll  Protokoll
 Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar

  

Møte 2015

19.03. 16.06.   20.10.     
Innkalling Innkalling  Innkalling
Protokoll  Protokoll  Protokoll
Rapportar Rapportar  Rapportar

 

Møte 2014

26.03. 13.06. 09.10.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar    

 

Møte 2013

12.03. 16.04. 24.06. 14.10. 14.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2012

28.02. 27.03. 09.05. 18.06. 27.09. 30.10.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2011

22.02. 15.03. 17.06. 14.07. 24.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Møte 2010

25.02. 20.04. 11.05. 18.06. 17.11. 10.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: November 2010
Rapport: Analyse av Stranda kommune si lånegjeld vurdert opp i mot økonomisk berekraft og nødvendig tenesteproduksjon (del 1)
Analyse av Stranda kommune si lånegjeld vurdert opp i mot økonomisk berekraft og nødvendig tenesteproduksjon (del 2)
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Stranda kommun